Gebruiksvoorwaarden van de Website

Welkom bij de Anytime Fitness website van Anytime Benelux Holdings, B.V. ("Anytime Fitness" of "ons"). Anytime Fitness is verheugd om de websites op anytimefitness.nl and anytimefitness.be (e.g. www.anytimefitness.nl, www.anytimefitness.be, and blog.anytimefitness.nl) (de "Sites") voor uw gebruik en voordeel ter beschikking te stellen. Door het gebruiken van de Sites gaat u akkoord om zich aan onderstaande Gebruiksvoorwaarden te houden. Het gebruik van de Sites is volledig vrijwillig. Als u niet akkoord gaat met deze Gebruiksvoorwaarden en het, moet u onmiddellijk afmelden en mag u de Sites niet gebruiken.

Deze Gebruiksvoorwaarden gelden voor uw toegang tot en gebruik van de Sites en wijzigen op geen enkelen manier de algemene voorwaarden van een andere overeenkomst die u mogelijk hebt met Anytime Fitness, tenzij anders aangegeven door Anytime Fitness. Bij een inbreuk op een van deze algemene voorwaarden wordt uw goedkeuring om de Sites te gebruiken automatisch ingetrokken en moet u onmiddellijk stoppen met het gebruiken van de Sites.

Verzamelen van informatie over bezoekers van deze Site

Voor alle informatie die verzameld wordt op de sites geldt ons https://www.anytimefitness.be/privacy, tenzij anders aangegeven. Voor het verkrijgen van toegang tot en het gebruiken van diensten die beschikbaar zijn via de Sites is het mogelijk dat registratie bij Anytime Fitness vereist is via een aanmeld/registratiepagina en moet u akkoord gaan dat u gebonden bent aan bijkomende algemene voorwaarden die daarin zijn opgenomen.

Auteursrecht

Alle inhoud, software en technologie die opgenomen is op de Sites of gebruikt wordt voor de werking van de Sites is eigendom van ons of wij hebben een licentie voor dit gebruik en eigendom van Anytime Fitness of zijn leveranciers van de inhoud, software en technologie, is beschermd door de internationale wetten voor auteursrecht van de VS. De bundeling (de verzameling, indeling en samenstelling) van alle inhoud op de Sites is exclusief eigendom van Anytime Fitness, LLC of van ons en is beschermd door de internationale wetten voor auteursrecht.  Anytime Fitness geeft u de toestemming voor het bekijken en gebruiken van de inhoud, software en technologie die voor u beschikbaar is op de Sites betreffende uw persoonlijke, niet-commerciële gebruik van de Sites. Elke andere vorm van gebruik, inclusief het kopiëren, aanpassen, verdelen, overdragen, opnieuw uitgeven, weergeven, of weergeven van de inhoud, software en technologie op de Sites is uitdrukkelijk verboden.

Handelsmerken

De handelsmerken, dienstmerken, handelsimago en "look en feel" (de "Handelsmerken") die gebruikt en weergegeven worden op de Sites zijn gedeponeerde en niet-gedeponeerde handelsmerken van Anytime Fitness, LLC en anderen. Er kan niets op de Site geïnterpreteerd worden als het verlenen van een licentie of het recht om een handelsmerk dat op de Site wordt weergegeven te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar van het Handelsmerk. Andere namen van producten en bedrijven die vermeld worden in de Sites kunnen de Handelsmerken of hun eigenaars zijn.

Ander intellectueel eigendom

Alle andere intellectuele eigendomsrechten gerelateerd aan de inhoud, software en technologie die opgenomen is in de Sites of gebruikt wordt voor de werking van de Sites, inclusief en zonder beperking, patenten, handelsgeheimen, handelsimago, publiciteitsrechten, portretrechten, eigendomsrechten en artistieke en morele rechten die het eigendom zijn van Anytime Fitness of waarvoor Anytime Fitness een licentie heeft. Elke vorm van het gebruik van deze rechten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Anytime Fitness is uitdrukkelijk verboden.

Nauwkeurigheid

Informatie op de Sites kan typfouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevatten betreffende de diensten, prijzen, locaties, beschrijvingen, informatie en andere zaken. Anytime Fitness behoudt zich het recht voor om fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te stoppen met het geven van informatie of het wijzigen of bijwerken van informatie. Als Anytime Fitness foutieve prijzen ontdekt zullen deze gecorrigeerd worden op de systemen van Anytime Fitness en zal de gecorrigeerde prijs geldig zijn voor uw bestelling.

Disclaimer van garanties

DE SITES EN ALLE INHOUD, ZAKEN, PRODUCTEN EN DIENSTEN DIE BESCHIKBAAR ZIJN VIA DE SITE WORDEN AANGEBODEN "ZOALS ZE ZIJN, MET ALLE DEFECTEN" EN "ZOALS BESCHIKBAAR" ZONDER ENIGE GARANTIES, EXPLICIET, IMPLICIET, STATUTAIR OF ANDERZIJDS.  ANYTIME FITNESS ZIET AF VAN ALLE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF EN ZONDER BEPERKING, GARANTIES VAN EIGENDOM, NIET-SCHENDING EN IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOELEINDE, BEVREDIGENDE KWALITEIT, NAUWKEURIGHEID VAN INFORMATIEVE INHOUD EN ALLE GARANTIES VOORTKOMEND UIT HET BEHANDELEN OF HANDELSGEBRUIK. ANYTIME FITNESS VERKLAART NIET DAT DE SITES OF ENIGE INHOUD GEEN FOUTEN, VIRUSSEN, BUGS OF ANDERE SCHADELIJKE ZAKEN BEVAT. ANYTIME FITNESS VERKLAART NIET OF GARANDEERT NIET DAT DE INHOUD DIE OP DE SITES AANGEBODEN WORDT VAN TOEPASSING IS OF GESCHIKT IS OM TE GEBRUIKEN OP LOCATIES BUITEN DE VERENIGDE STATEN. NIETS IN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN OF IN EEN ANDERE MONDELINGEN OF SCHRIFTELIJKE BESCHRIJVING VAN DE SITES KAN LEIDEN TOT EEN VERKLARING VAN GARANTIE BETREFFENDE DE SITES.

U ERKENT, DOOR UW GEBRUIK VAN DE SITES, DAT ZULK GEBRUIK UITSLUITEND OP EIGEN RISICO IS.

Aansprakelijkheidsbeperking

ANYTIME FITNESS NOCH DE DOCHTERONDERNEMINGEN, FRANCHISENEMERS OF AGENTEN ZULLEN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR DIRECTE, INDIRECTE, PUNITIEVE, ONOPZETTELIJKE, SPECIALE OF GEVOLGSCHADE DIE VOORTKOMT UIT OF OP ENIGE MANIER VERBONDEN IS MET HET GEBRUIK VAN DE SITES OF DE DIENSTEN DIE VIA DE SITES BESCHIKBAAR ZIJN, ONGEACHT OF DIT GEBASEERD IS OP CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD, GARANTIE, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ANDERZIJDS, ZELFS ALS DE MOGELIJKHEID TOT ZULKE SCHADE MEEGEDEELD WERD.

Onder geen enkele omstandigheden zal de samengevoegde aansprakelijkheid van Anytime Fitness als gevolg van of betreffende uw gebruik van de Sites het bedrag van vijf Dollar ($5.00) overschrijden.

Niet toegelaten activiteiten en verplichtingen van bezoekers

Als bezoeker of gebruiker van de Site mag u geen:

 • geldende wet of regelgeving overtreden;
 • inhoud of informatie uploaden, plaatsen, gebruiken, overdragen of op een andere manier beschikbaar maken, inclusief per e-mail (elke, een "Post" genoemd) die foutief of onnauwkeurig is;
 • inhoud posten die onwettig, schadelijk, bedreigend, beledigend, intimiderend, onrechtmatig verkregen, lasterlijk, vulgair, obsceen, beschimpend, belastend is voor iemands privacy, of inhoud die op een andere manier als verwerpelijk kan beschouwd worden;
 • ander persoon of organisatie imiteren, of op een foutieve of andere manier uw relatie met een persoon of organisatie voorstellen;
 • deel uitmaken van activiteiten of identiteitsgegevens manipuleren die de oorsprong van de inhoud foutief weergeeft;
 • inhoud plaatsen die onderhevig is aan beperkingen betreffende vrijgave;
 • zaken, items, informatie of inhoud posten die een inbreuk zijn op een patent, auteursrecht, handelsmerk of andere intellectuele eigendomsrechten;
 • ongevraagde of niet-goedgekeurde reclame of promoties, inclusief en zonder beperking, "junk mail," "spam," "kettingbrieven," "piramidesystemen," of een andere vorm van aanbieding posten;
 • gebruik maken van de Site om informatie of inhoud te verspreiden, inclusief per e-mail, die onwettig, schadelijk, bedreigend, beledigend, intimiderend, onrechtmatig verkregen, lasterlijk, vulgair, obsceen, beschimpend, belastend is voor iemands privacy, of inhoud die op een andere manier als verwerpelijk kan beschouwd worden;
 • zaken posten die softwarevirussen andere schadelijke computercodes, bestanden of programma's bevatten die het gebruik van computersoftware of hardware of apparatuur voor telecommunicatie verstoort;
 • beperkingen opleggen of op een andere manier het gebruik van de Sites door anderen limiteren; of persoonlijke informatie over andere gebruikers van de Site verzamelen, bundelen of opslaan;
 • storingen of onderbrekingen van de werking van de Sites veroorzaken door de Sites of de systeemmiddelen; accounts; gebruikersnamen en wachtwoorden; servers; of netwerken die verbonden zijn met of waarmee verbinding kan gemaakt worden via de Sites of verbonden of gekoppelde Sites te overbelasten;
 • storingen of onderbrekingen van de veiligheidsvoorzieningen veroorzaken, of op een andere manier schade toebrengen aan de Sites of de systeemmiddelen; accounts; gebruikersnamen en wachtwoorden; servers; of netwerken die verbonden zijn met of waarmee verbinding kan gemaakt worden via de Sites of verbonden of gekoppelde Sites;
 • robot, spider of een ander automatisch toestel of handmatig proces gebruiken voor "screen scrape", controleren, "mine," of kopiëren van webpagina's op de Sites of de inhoud van de Sites zonder de voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Anytime Fitness; of
 • gebruik maken van de Sites voor commerciële doeleinden.

U gaat ermee akkoord dat alleen u verantwoordelijk bent voor het posten van inhoud die u beschikbaar stelt op of verstuurt via de Sites ("Gebruikersinhoud"). Bovenop de rechten die in deze Gebruikersvoorwaarden toegekend werden aan Anytime Fitness geeft u hierbij de onherroepelijke toestemming aan Anytime Fitness om Gebruikersinhoud die verbonden is met de Sites te kopiëren en te gebruiken voor de doeleinden gerelateerd aan uw Post met Gebruikersinhoud. Alhoewel Anytime Fitness niet verplicht is om Gebruikersinhoud of het gedrag van gebruikers op de Site te screenen, bewerken of controleren, behoudt Anytime Fitness zich het recht voor om, en volledig naar eigen goeddunken, Gebruikersinhoud te verwijderen, screenen of bewerken en om het gedrag van gebruikers op de Site te allen tijde, voor gelijk welke reden en zonder kennisgeving, te controleren. Uw Gebruikersinhoud kan beschikbaar zijn op de Sites voor een beperkte periode, zoals, naar eigen goeddunken, bepaald wordt door Anytime Fitness. U alleen bent verantwoordelijk voor het voor eigen rekening maken van back-ups en het vervangen van op de Site geplaatste Gebruikersinhoud.

Door Gebruikersinhoud op de Sites te posten verklaart u en garandeert u dat (a) de Gebruikersinhoud niet vertrouwelijk is en niet onderhevig is aan beperkingen voor vrijgave onder geldende wetten of regelgevingen betreffende privacy; (b) u over alle noodzakelijke rechten beschikt om de Gebruikersinhoud op de Sites te posten en deze rechten die u verleent in deze Gebruiksvoorwaarden over te dragen aan Anytime Fitness; (c) de Gebruikersinhoud nauwkeurig is en op geen enkele manier misleidend of schadelijk is; (d) de Gebruikersinhoud, en uw gebruik van de post daarvan betreffende de Sites, geen inbreuk is en zal zijn op deze Gebruiksvoorwaarden of geldende lokale, provinciale, nationale of internationale statuten, regelgevingen of wetten.

Vrijwaring

U gaat ermee akkoord om Anytime Fitness, opvolgers en rechthebbenden te vrijwaren, verdedigen en schadeloos te stellen tegen claims van derde partijen, eisen, verliezen, kosten, onkosten, verplichtingen, aansprakelijkheden, schade, terugwinningen en tekortkomingen, inclusief interest, boetes en redelijke erelonen voor advocaten die Anytime Fitness oploopt met betrekking tot uw gebruik van de Sites, het niet nakomen van uw verplichtingen onder de Gebruiksovereenkomst of uw inbreuken op of garantieverklaringen die gemaakt werden onder deze Gebruiksvoorwaarden.

Koppelingen naar andere websites

De Sites kunnen koppelingen naar andere websites bevatten. Daarenboven kunnen andere websites koppelingen bevatten naar de Sites. Anytime Fitness evalueert of controleert de websites die naar onze Sites leiden niet en Anytime Fitness is niet verantwoordelijk voor de inhoud of de beleidslijnen van een privacybeleid van andere websites. Een koppeling opgemaakt door Anytime Fitness kan niet gezien worden als een aanbeveling van andere websites of om een relatie op te bouwen tussen Anytime Fitness en de beheerders van andere websites. Anytime Fitness wijst alle aansprakelijkheid af betreffende uw gebruik van andere websites, en u stelt Anytime Fitness vrij van elke aansprakelijkheid gerelateerd aan uw gebruik van een koppeling naar een andere website of uw gebruik van een andere website. Als er op de Sites een koppeling voorkomt die leidt naar een andere website die in het bezit is van of beheerd wordt door Anytime Fitness kan deze site onderhevig zijn aan andere en bijkomende gebruiksvoorwaarden en algemene voorwaarden van beleidslijnen en voorwaarden van https://www.anytimefitness.be/privacy.

Wijzigingen aan de Gebruiksvoorwaarden

Anytime Fitness kan deze Gebruiksvoorwaarden te allen tijde en zonder kennisgeving herzien. Elk gebruik van de Sites na de datum waarop wijzigingen aan deze Gebruiksvoorwaarden van het https://www.anytimefitness.be/privacy gepubliceerd worden op de Sites geldt als uw akkoord met al zulke wijzigingen. U bent uitdrukkelijk akkoord dat Anytime Fitness niet verplicht is om u op de hoogte te brengen van wijzigingen en u ziet hierbij uitdrukkelijk af van rechten die u zou hebben om op de hoogte gebracht te worden van wijzigingen aan deze Gebruiksvoorwaarden van het https://www.anytimefitness.be/privacy.

Voorgezette werking, toegang en onderhoud van deze Site

Anytime Fitness kan de werking van deze Site of het aanbieden van diensten zonder kennisgeving aanpassen, wijzigen, beëindigen of stopzetten en Anytime Fitness behoudt zich het recht voor om te allen tijde diensten te weigeren aan iemand, met of zonder reden.

Uw account

Als u een geregistreerd gebruiker bent van een van de Site bent u verantwoordelijk voor de geheimhouding van uw account en wachtwoord en voor het beperken van toegang tot uw computer. U gaat ermee akkoord om de verantwoordelijkheid op u te nemen voor alle activiteiten die uitgevoerd worden onder uw account of wachtwoord. Anytime Fitness behoudt zich het recht voor om, zonder kennisgeving en naar eigen goeddunken, de toegang tot diensten te beperken of te weigeren, accounts stop te zetten of inhoud te verwijderen of te bewerken.

Betaling

U geeft de toestemming aan Anytime Fitness en serviceproviders voor betalingsverwerking om u aan te rekenen op uw kredietkaart of om betalingen door te voeren via andere aangeboden methoden, voor producten of diensten die u aankocht via uw gebruik van de Sites. U verklaart en garandeert dat u de enige bent die betalingen zal overmaken betreffende de Sites en dat u verantwoordelijk zal zijn voor alle gebruik van uw kredietkaart, debetkaart of andere betalingsmethoden die door of namens u gebruikt worden.  Tenzij anders vermeld zijn bedragen overgemaakt aan Anytime Fitness niet terugvorderbaar.

Eigenaars, werknemers, trainers of andere contractors van fitnessclubs

DIT HOOFDSTUK VAN DEZE GEBRUIKERSVOORWAARDEN IS ENKEL VAN TOEPASSING VOOR EEN EIGENAAR, WERKNEMER, EXTERNE TRAINER OF ANDERE CONTRACTORS VAN EEN ANYTIME FITNESS® CLUB DIE OOK TOEGANG HEBBEN TOT DE GEGEVENS VAN ANDERE GEBRUIKERS. U kunt uw mogelijkheden voor het bekijken van gegevens van toepassing op andere personen ("Ledengegevens") gebruiken en de Ledengegevens die voor u toegankelijk zijn enkel gebruiken voor het bieden van ondersteuning aan de andere persoon tijdens zijn/haar gebruik van de Sites of voorzieningen of diensten van een ANYTIME FITNESS® club. U moet alle redelijke voorzorgsmaatregelen nemen om te voorkomen dat Ledengegevens blootgesteld of vrijgegeven worden aan anderen. U mag geen Ledengegevens vrijgeven aan een ander persoon zonder de voorafgaande toestemming van Anytime Fitness. U erkent dat als er Ledengegevens die in uw bezit zijn of door u beheerd worden zonder goedkeuring blootgesteld of vrijgegeven worden, per vergissing of niet, Anytime Fitness mogelijk vereist is om zulke vrijgave te melden aan de betrokken leden en aan de wethandhavingsautoriteiten. U zal verantwoordelijk gehouden worden voor verliezen die opgelopen worden door Anytime Fitness of door een lid als gevolg van uw nalatige, opzettelijke of kwaadaardige acties betreffende het niet nakomen van uw verplichtingen die beschreven worden in dit hoofdstuk.

Algemene voorwaarden

Nederlands werd gebruikt tijdens het opmaken van deze Gebruikersvoorwaarden en Nederlands zal de taal zijn die gebruikt wordt om deze Gebruiksvoorwaarden en hun interpretatie te beheren.

Het door Anytime Fitness niet naleven van voorwaarden uit deze Gebruikersovereenkomst zal niet beschouwd worden als het opheffen van een voorwaarde of het recht om hetzelfde af te dwingen.

Deze Gebruikersvoorwaarden zijn onderhevig aan de wetten van het land van Nederland zonder effect te hebben op principes of strijdig te zijn met wetten. Om conflicten op te lossen betreffende of voortkomend uit de Gebruiksvoorwaarden, of voortkomend uit een ander dispuut of claim betreffende Anytime Fitness, gaat u onherroepelijk en onvoorwaardelijk akkoord om exclusieve rechtsgeldigheid te respecteren van de rechtbank in het land van Nederland (de "Nederland Rechtbanken").

Als een deel van deze Gebruiksvoorwaarden als ongeldig beschouwd wordt, zal dit de andere bepalingen van deze Gebruiksovereenkomst niet beïnvloeden.

Het gebruik van de Sites is niet toegalaten in een rechtsgebied waar alle bepalingen van deze Gebruiksovereenkomst niet volledig toegepast kunnen worden, inclusief dit hoofdstuk en bovenstaande garantiedisclaimers en uitzonderingen op aansprakelijkheid. Het gebruik van de Sites is niet toegelaten in rechtsgebieden waar alle of sommige delen van de Site een inbreuk zijn op wettelijke vereisten en u gaat ermee akkoord om de Sites in zulke rechtsgebieden niet te openen. De Sites zijn niet bedoeld om gebruikt te worden door personen uit rechtsgebieden met grotere beperkingen om de privacy van gegevens dat de bestaande beperkingen in de Verenigde Staten van Amerika.

U bent verantwoordelijk voor het naleven van de geldende wetten.

Inzendingen

Alle vragen, opmerkingen, suggesties en gelijkaardige zaken of informatie die u verstuurt of indient bij Anytime Fitness of een derde provider op de Sites, via een Post of op een andere manier (samen, "Inzendingen") wordt het eigendom van Anytime Fitness; en hierbij draagt u alle rechten, eigendom en belang in en van zulke inzendingen over aan, verkoopt u ze aan en wijst u ze toe aan Anytime Fitness, inclusief en zonder beperking, alle gerelateerde patenten, auteursrechten, handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten. Anytime Fitness is op geen enkele manier verplicht om de zulke Inzendingen vertrouwelijk te houden. Anytime Fitness kan deze vrijuit gebruiken voor gelijk welk doeleinde zonder u op de hoogte te brengen of uw toestemming te verkrijgen, en dit zonder beperking of tegemoetkoming.

Contact

Stuur voor vragen of opmerkingen in verband met de Sites of deze Gebruiksvoorwaarden een e-mail naar info@anytimefitness.nl.